Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας

Για τις εργασίες αναβάθμισης των εσωτερικών εγκαταστάσεων καθώς και για εργασίες μιας γενικής ανακαίνισης η αναπαλαίωσης κτηρίου απαιτείται μία ειδική άδεια βάση της υπουργικής απόφασης από την 30/10/2013, η έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας περιλαμβάνει ένα εύρος εργασιών  σε κτίρια, κατοικίες, διαμερίσματα και άλλα κτήρια που υφίστανται όμως νόμιμα.  

Όπως με την νέα άδεια δόμησης, έτσι και με την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας θα πρέπει να κάνουμε αίτηση στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο της περιοχής μας, η άδεια  εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης όπου βρίσκεται το ακίνητο .  Η διαδικασία περιλαμβάνει αίτηση προς έγκριση του ιδιοκτήτη ή ακόμη του έχοντος νόμιμο δικαίωμα όπως μπορεί να είναι ο Μηχανικός η ο Αρχιτέκτονας που εμπιστεύεστε  και θα πρέπει να συνοδεύεται από μία τεχνική έκθεση.


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας είναι τα εξής παρακάτω:

Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων (δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κτλ).

Τεχνική Έκθεση Μηχανικού στην οποία περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, το κτίσμα καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά. Την Τεχνική Έκθεση συνοδεύουν σκαριφήματα ή σχέδια εφόσον απαιτούνται για να τεκμηριωθεί επαρκώς η τεχνική έκθεση.

Βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης στο κτηματολόγιο ή πιστοποιητικό ακινήτου - απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος.

Φωτογραφίες του ακινήτου όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανακαίνισης.
Αντίγραφο της Οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης του κτιρίου.

Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως τοπογραφικό διάγραμμα, κάτοψη, τομή και δήλωση στατική επάρκεια.

Σε περίπτωση κτισμάτων ή διηρημένων ιδιοκτησιών οι οποίες έχουν υπαχθεί σε οποιοδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών, κατατίθεται τα αντίστοιχα έγγραφα.

Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου εφ’ όσον βέβαια οι εργασίες αυτές θα  πραγματοποιηθούν σε κοινόχρηστους χώρους.

Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας εκδίδεται εντός 2 εργάσιμων ημερών από την κατάθεση των δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης και έχει ισχύ 12 μήνες.

Οι εργασίες που μπορούν να αναφερθούν σε μία άδεια μικρής κλίμακας είναι οι παρακάτω:

Όλες όσες περιλαμβάνονται στην 48ωρη άδεια η οποία ονομάζεται και άδεια ενημέρωσης.

 Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης.

Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή, απαραίτητα μετά από νόμιμο έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για την αυτό στέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως εκάστοτε ορίζονται.

Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 24/ 31.5.1985 (Δ΄ 270), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.

Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της περιφέρειας.

Οι εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.

Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.

Η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές 
διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70, ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.

Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

Τοποθέτηση ικριωμάτων, δηλαδή της σκαλωσιάς. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.

Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.

Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών.

Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων.

Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων ή/και σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, ή/και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας τους αυτών.

Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.

Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους, ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο, ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων.

Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού η πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00) μέτρο για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.

Τοποθέτηση κεραιών.

Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.

Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.
Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.

Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.

Η κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Π.Δ. 24/31.5.85 ΦΕΚ 270Δ, με επιφάνεια μέχρι δέκα πέντε (15) τετραγωνικά μέτρα κι συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του, και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, μια φορά για κάθε γήπεδο και μετά από έγκριση της αρμοδίας Δ/νσης Γεωργίας.

Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών όταν αυτά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού ανεξάρτητων ιδιοκτησιών.


Το τεχνικό γραφείο της Δημιουργών Τέχνημα αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προκειμένου για την έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου